سامانه اتاق مذاکره

ideh

مذاکره و اهمیت آن در تعاملات تجاری بر کسی پوشیده نیست. به وسیله مذاکره علاوه بر ایجاد فرصت کافی برای طرفین مذاکره جهت آگاهی کامل از نیازها و داشته ها، برای ارایه دهنده خدمت این فرصت فراهم می گردد تا ارزش آنچه که ارایه می نماید را برای طرف مقابل بهتر روشن نماید.
سامانه اتاق مذاکره به منظور تسهیل ثبت و گزارشگری روند مذاکرات شعب با مشتریان حقوقی پیرامون جذب و تخصیص منابع پیاده سازی گردیده است. استفاده از این سامانه، اجرای فرآیند مزبور را تسریع نموده و بهره وری از آن را به حداکثر می رساند.
اهداف سامانه
سامانه اتاق مذاکره به منظور تسهیل فرآیند بازاریابی شرکتی در بانک ها تهیه شده است. این سامانه با هدف تخصیص مشتریان به شعب و دیگر مراجع مذاکره کننده، ثبت مذاکرات انجام شده با شرکت ها و سازمان ها و مدیریت این جلسات، در بستر Sharepoint پیاده سازی شده است. اهداف سامانه به شرح زیر است:

• معرفی شرکت ها جهت مذاکره از سوی واحد بانکداری شرکتی
• معرفی شرکت ها از سوی شعب
• ثبت جلسات مذاکره
• ثبت نتایج نهایی مذاکرات
• مدیریت عملکرد شعب در مذاکرات
• ارزیابی تحقق اهداف مذاکره
• بررسی و گزارش گیری از درخواست های تخصیص منابع

ویژگی های عمده سامانه اتاق مذاکره
• امکان ایجاد وظیفه مذاکره توسط مدیریت خدمات و منابع بانکی
• امکان ارجاع مذاکره به مقامات بانکداری شرکتی از سوی شعبه
• امکان گزارش گیری از تمامی مراحل مذاکرات
• امکان گزارش گیری از شرکت های ثبت شده
• امکان گزارش گیری به تفکیک شعبه
• امکان تخصیص فردی مذاکره به مدیران ستادی
• ثبت مذاکرات تخصیص منابع