سامانه ناظران ویژه

ideh

ناظران ویژه، مشتریانی هستند که به صورت نامحسوس بر فعالیت شعب نظارت می نمایند و بررسی های خود را در قالب پرسشنامه های تدوین شده ثبت می کنند. این ناظران می توانند به عنوان ناظر، شعب را ارزیابی نمایند. این سامانه از قابلیت ثبت سوابق و فعالیت های ناظران متخلف نیز برخوردار است. این سامانه قادر است گزارش های مورد نیاز را در اختیار مسوولین ذیربط قرار دهد.
ناظران ویژه می توانند مشکلات احتمالی شعب را با توجه به نامحسوس بودن فعالیت های خود، بهتر و دقیق تر شناسایی نمایند. علاوه بر این، اجرای قوانین و طرح های جدید نیز می تواند در این سامانه طرح و ارزیابی گردد.
اهداف سامانه
این سامانه به منظور فراهم آمدن امکان نظارت عمومی مشتریان ویژه، بازرسان و پرسنل منتخب بانک ها بر وضعیت شعب و نحو ارایه خدمات توسط آنها طراحی و پیاده سازی شده است و می تواند شامل پرسشنامه ها و فرم های متنوع و متعدد به تفکیک دوره های زمانی، شعب مختلف و حتی طیف گسترده مشتریان سامانه باشد. این سامانه در بستر وب طراحی و پیاده سازی شده و حایز قابلیت های زیر می باشد:

• سهولت در ثبت گزارش ناظران
• امکان پایش دقیق نمرات شعب
• امکان ثبت تخلفات احتمالی ناظران
• گزارش ناظران فعال
• گزارش نمرات کسب شده در شعب
• امکان استفاده از دستگاه های همراه برای ثبت فرم

ویژگی های سامانه ناظران ویژه
• ثبت فرم پرسشنامه در وب
• Responsive بودن و قابلیت استفاده بر روی انواع دستگاه های همراه
• ارایه گزارشات در بستر SSRS به مدیران
• امکان گزارش گیری و رتبه دهی شعب بر اساس امتیازهای کسب شده
• امکان گزارش ناظران متخلف توسط پرسنل شعب
• امکان بررسی فرم های ثبت شده