سامانه پیگیری مکاتبات دفتر مدیر عامل

ideh

مکاتبات و دستورات مدیر عامل و اعضای هیات مدیره، نیازمند ثبت و پیگیری دقیق می باشد. این پیگیری ها دارای روال-های گوناگون هستند و به همین جهت می بایست، تعداد نامحدودی پیگیری در بازه های زمانی متفاوت درج و پیگیری گردد. سامانه ثبت مکاتبات دفتر مدیر عامل به منظور پیگیری و گزارش گیری از اقدامات و رخدادهای مرتبط طراحی و پیاده سازی شده است.
اهداف سامانه پیگیری مکاتبات مدیر عامل
سامانه پیگیری مکاتبات دفتر مدیر عامل به منظور ثبت مکاتبات مدیر عامل با مراجع مختلف سازمانی در بانک و مکانیزاسیون فرآیندهای پیگیری طراحی گردید. اهم اهداف این سامانه به شرح زیر است:

• ثبت کلیه نامه های ارجاعی از سوی مدیر عامل
• بررسی عملکرد پیگیری کنندگان
• بررسی مراحل اجرای پیگیری ها
• اطلاع رسانی سررسیدهای پیگیری مهم یا مشخص شده
• درخواست تغییر سررسید پیگیری ها
• گزارش های تاخیر
• گزارش های پیگیری های انجام نشده
• گزارش های پیگیری های پیش رو

ویژگی های سامانه پیگیری مکاتبات دفتر مدیر عامل
• ثبت تصویر نامه ها
• تکمیل مشخصات نامه ها
• تعریف پیگیری ها
• تخصیص پیگیری ها
• اعلام پیگیری های دو روز آتی
• ارسال پیامک به پیگیری کنندگان و مسوولین دفاتر پیرامون سررسید پیگیری ها
• امکان درخواست تعویق پیگیری و تایید توسط مسوول دفتر
• امکان دریافت گزارش های روزانه، ماهانه یا پیگیری های یک نامه خاص
• گزارش پیگیری های صورت گرفته نشده