سامانه مدیریت اسناد الکترونیکی

ideh

سامانه مدیریت اسناد الکترونیکی به منظور مدیریت الکترونیکی کلیه اسناد مکتوب موجود در سیستم بانکی، طراحی و پیاده سازی شده است. با استفاده از این سامانه، امکان ثبت اطلاعات هر سند و بازیابی و گزارش گیری از آن فراهم می-گردد. این سامانه می تواند به شیوه ای کاملاً امن، امکان استفاده از اسناد الکترونیکی فراهم شده و اطلاعات مربوط بدانها را برای واحدهای ذیل در کلیه بانک ها فراهم نماید:

• واحد اسناد تملیکی
• واحد امور حقوقی و دعاوی
• وحد اسناد ثبتی
• امور قراردادها
• امور بین الملل
• روابط عمومی
• اداره کنترل و بازرسی

اهداف سامانه مدیریت اسناد الکترونیکی
• افزایش سرعت دسترسی به اسناد
• کاهش هزینه های نگهداری و بازیابی اسناد
• افزایش امنیت نگهداری اسناد و اطلاعات مرتبط
• امکان کار برروی اسناد بدون امکان مفقود یا مخدوش شدن آنها
• افزایش طول عمر اسناد
• سهولت جستجو و مرتبط سازی اسناد و اطلاعات مرتبط

پ

ویژگی های سامانه مدیریت الکترونیکی اسناد
• بارگذاری صحیح اسناد
• ثبت اطلاعات کلیدی مربوط به هر سند
• گزارشگیری از اسناد و وضعیت آنها
• امکان تعریف چرخه کاری برروی اسناد
• امکان بازیابی سریع اسناد