سامانه مدیریت برنامه های استراتژیک واحدهای ستادی

ideh

مدیریت راهبردی یا مدیریت استراتژیک، یک تجزیه و تحلیل در خصوص مسایل مهم و برجسته سازمان است که توسط راهبران ارشد سازمان به نمایندگی از مالکان، به منظور کنترل منابع در محیط‌های خارج از سازمان، اتخاذ می‌شود. این فرآیند شامل مشخص کردن ماموریت، چشم انداز، دارایی‌های سازمان و توسعه برنامه‌ها و سیاست سازمان‌ و همه فعالیت‌هایی که برای نیل به آنها نیاز است، نیز می‌شود. وجود یک سامانه برای تخصیص استراتژی ها در سطوح مختلف و پیگیری پیشرفت برنامه ها از اهداف این سامانه می باشد.
اهداف سامانه مدیریت برنامه های استراتژیک واحدهای ستادی
ابلاغ برنامه های استراتژیک مربوط به هر یک از واحدهای بانک و پایش عملکرد واحدهای مزبور بر همین مبنا از جمله مهم ترین وظایف مدیریت در سطوح مختلف بانکی است. بر همین اساس، سامانه مدیریت برنامه های واحدهای ستادی به منظور پایش عملکرد برنامه های استراتژیک هر یک از واحدهای ستادی بانک، با ویژگی های زیر طراحی و عملیاتی می گردد:

• تعریف برنامه های هر واحد
• پیگیری فرآیند اجرایی نمودن برنامه ها از طریق ارایه، ثبت و مدیریت مستندات مرتبط
• تایید روند عملیاتی سازی برنامه ها توسط مدیران و شورای تحقق استراتژی ها
• مدیریت جلسه بررسی عملکرد
• ارزیابی نتایج
• ثبت نتایج جلسات تحول و شوراها
• تخصیص وظیفه بررسی پیشرفت پروژه ها به تیم های تخصصی
• معرفی و گزارش گیری از تیم های ستادی
• امکان استفاده از نتایج در ارزیابی کارکنان

ویژگی های سامانه مدیریت عملکرد واحدهای ستادی
• ثبت برنامه ها
• ثبت تیم های ستادی
• ثبت اهداف عملیاتی
• ثبت اقدامات اجرایی
• ثبت درصد پیشرفت توسط مدیران ناظر
• گزارش پیشرفت به تفکیک واحد و دوره
• پیوست فایل های مربوطه و اخذ تایید صحت عملکرد
• ثبت نتایج شوراها
• درج امتیاز هر واحد در دوره مشخص و قابلیت اعمال نتایج بر ارزشیابی های فردی و گروهی