سامانه ارزشیابی عملکرد گروهی کارکنان

ideh

ارزشیابی عملكرد، فرآیندی است كه بر اساس آن كاركنان در فواصل زمانی مشخص و بطور رسمی، مورد ارزیابی قرار می گیرند. شناخت كاركنان قوی و اعطای پاداش به آنها و ایجاد انگیزه برای بهبود عملكرد آنان و سایر كاركنان از این طریق، از جمله علل اصلی ارزیابی عملكرد است. این سامانه به منظور ارزیابی عملکرد پرسنل بانک در چارچوب طرح ها و برنامه های تدوین و ابلاغ شده به هر واحد، طراحی و پیاده سازی گردیده است. در این سامانه، امکان خوداظهاری و ارزیابی در سطوح مختلف و مکانیزم های تایید و اصلاح مرتبط با هر سطح از ارزیابی های انجام شده تعبیه شده است.

اهداف سامانه ارزشیابی
• ایجاد مکانیزمی برای سیستم های تشویقی و تنبیهی کارکنان
• ارزشیابی متناسب شغل و شاغل
• سنجش عملکرد شعب و واحدها
• امکان تایید نمرات توسط مدیران بالادستی
• امکان گزارش گروهی فعالیت کارکنان
• ارایه ضرایب گوناگون و متعدد به سوالات
• امکان استقرار شایسته سالاری در سازمان و مدیریت منابع انسانی
• اعلام نقاط قوت و ضعف و نقاط قابل بهبود به هر یک از پرسنل ارزشیابی شده
• امکان تغییر سریع ضرایب واحدها
• امکان تعیین سقف نمرات به واحدها و شعب

ویژگی های سامانه ارزشیابی گروهی
• امتیازدهی به پرسنل بر اساس فرم های مرتبط با هر نوع شغل
• ارجاع نمرات به منظور تایید به مدیر تاییدکننده
• بررسی نهایی امتیازات تخصیص داده شده به هر یک از پرسنل
• امکان ثبت و پیگیری اعتراض
• امتیازدهی با شرایط خاص
• سامانه اعلام نتایج ارزشیابی به کارکنان به صورت نقاط قوت و ضعف
• ارایه گزارش های تفصیلی نتایج