سامانه ثبت شکایات

ideh

سامانه ثبت شکایات به منظور مدیریت شکایات ارسالی به واحدهای ذیربط ایجاد گردیده است. از جمله ویژگی های این سامانه دریافت شکایات و مدیریت فرآیند ثبت، پیگیری و گزارشگری آنها می باشد. دیگر ویژگی های این سامانه به شرح زیر است:
• ثبت کامل اطلاعات پایه شکایات طرح شده
• ایجاد و مدیریت کارتابل مدیریت شکایات
• ایجاد و مدیریت آرشیو شکایات
• سامانه گزارش گیری از شکایات ثبت شده و وضعیت جاری هر یک از شکایات