سامانه مشارکت تیمی

ideh

این سامانه به منظور ثبت پیشنهادات گروهی کارکنان بانک در امور و طرح های جاری طراحی و پیاده سازی شده است. این سامانه را به نوعی می توان یک سامانه نظام پیشنهادات گروهی در نظر گرفت. اهم قابلیت های این سامانه به شرح زیر می باشد:
• انتخاب تیم ها و ثبت نتایج کار هر تیم
• تعریف موضوعات قابل مشارکت
• بررسی نتایج عملکرد هر یک از تیم ها
• گزارشگری از میزان و نحوه مشارکت تیم ها در موضوعات گوناگون