سامانه مدیریت مراجعه پیمانکاران به شعب

ideh

با توجه به اهمیت و حساسیت تردد عوامل انسانی پیمانکاران بانک در سطح شعب بانک و نیز تغییرات مکرر و گریزناپذیر این عوامل و شرکت ها در طول زمان و نیز لزوم رعایت سیاست ها و دستورالعمل های امنیتی در شعب، لازم است تا سامانه مناسبی عهده دار مدیریت، نظارت و کنترل بر این گروه و عملکرد آنها در شعب باشد. سامانه مدیریت مراجعه پیمانکاران به شعب به همین منظور طراحی و پیاده¬سازی گردیده است. اهم ویژگی های این سامانه به شرح زیر هستند:
• تعریف مراجعین به شعب
• برنامه ریزی حضور یا تردد پیمانکاران به شعب
• اخذ مجوز حضور در شعب مربوطه
• استعلام از ثبت احوال به منظور تطبیق عکس و مشخصات پیمانکاران مراجعه کننده به شعب
• ایجاد و مدیریت مکانیزم صدور و تایید مجوز تردد پیمانکاران در شعب
• گزارشگیری حضور پیمانکاران در شعب گوناگون