مدیریت امور قراردادها

ideh

سامانه امور قراردادها به منظور مدیریت قراردادهای مختلف در حوزه ها و واحدهای گوناگون طراحی و پیاده سازی شده است. هدف از بکارگیری این سامانه تجمیع و یکپارچه سازی اطلاعات مربوط به پیمانکاران، قراردادهای مرتبط و پرداخت های صورت گرفته به تفکیک هر قرارداد و به انضمام درخواست ها، تاییدها و رسیدهای مرتبط با هر یک می باشد. اهم قابلیت های این سامانه به شرح زیر می باشد.
• تعریف شرکت های پیمانکار طرف قرارداد
• تعریف قراردادها
• مدیریت مدت زمان قراردادها و تمدید آنها
• مدیریت الحاقیه قراردادها
• درخواست نامه پرداخت
• گزارشگیری از وضعیت قراردادها و پرداخت های مرتبط