سامانه مکاتبات اداری

ideh

انبوه مکاتبات و مراودات درون سازمانی و برون سازمانی، مدیریت گردش این گروه از اسناد را در چارچوب سامانه هایی نظیر “مدیریت مکاتبات اداری” و نظایر آن اجتناب ناپذیر کرده است. پیاده سازی راهکارهایی برای این سنخ از موضوعات با استفاده از امکانات و بسترهای متنوعی که توسط شرکت مایکروسافت فراهم آمده است به راحتی امکان پذیر است. در این میان شرکت رهیاب رایان فردا با توجه به نیاز مشتریان خود، سامانه ای را در این حوزه ایجاد و عملیاتی نموده است که پس از سفارشی سازی حسب نیازهای خاص هر مشتری به سرعت قابل بهره برداری است. یکپارچگی این سامانه با پورتال های سازمانی، سامانه های مدیریت ارتباط با مشتریان، داشبوردهای هوش تجاری و دیگر سامانه های مبتنی بر تکنولوژی های میکروسافت، می تواند کاهش چشمگیری در هزینه های سازمان های هدف ایجاد نموده و ارزش افزوده های پیدا و پنهان بسیاری برای آنها ایجاد کند.