سامانه نظام ایده پردازی

ideh

نظام پذیرش و بررسی ایده ها، به عنوان یك ابزار اجرایی مدیریت مشاركتی، زمینه‌ساز همكاری فكری و عملی كلیه اعضای یك سازمان، در سطوح مختلف آن است. نظام پژوهش و ارایه ایده‌های نوآورانه كه مبتنی بر اصل انسان‌مداری است، برای افكار و خلاقیت‌های كلیه اعضای سازمان، ارزش قایل بوده و به عنوان یك نظام مطلوب و كارآمد مدیریتی، تلاش می‌کند تا از طریق یافته‌های ذهنی و اندیشه های خلاق سرمایه های انسانی، به حل مسایل، ایجاد سوالات جدید و کشف راه حل های بهینه در چارچوب فرهنگ تغییر و بهسازی مستمر بانک دست یابد.

اهداف سامانه نظام ایده پردازی
• مشاركت افراد در مشكل یابی و راه حل یابی؛ به گونه ای که اختیارات و مسوولیت های مدیریت‌ها، تضعیف یا مخدوش نشود.
• همسوسازی اهداف فرد با بانک؛ از طریق فراهم نمودن منافع مشترك مادی و معنوی.
• بهبود مستمر در استانداردهای كاری، از طریق بالا بردن كیفیت و سرعت ارائه خدمات، افزایش رضایت مشتریان و کاهش هزینه های فعالیت های اصلی بانک.
• تقویت تفکر گروه گرا و پذیرش و انجام کار، از طریق ایجاد فضا و سیستم نرم‌افزاری كه در آن امكان مشاركت تمامی كاركنان و نیز مشتریان و بهره‌مندی از ظرفیت های فکری آنها مهیا باشد.
• حساس نمودن کارکنان نسبت به شناسایی اتلاف ها و یافتن راه حل برای حذف یا کاهش آنها.
• تقویت حس مسوولیت، تعلق سازمانی و اعتماد به نفس، ایجاد انگیزه، خلاقیت و ابتكار كاركنان.
به این ترتیب، ماموریت اصلی نظام ایده پردازی، ایجاد بهبودهای کوچک، ولی فراوان و مستمر در تمام حوزه های فعالیت بانکی می باشد.

ویژگی های عمده سامانه ایده پردازی
• امکان دریافت پیشنهادات از وب
• مدیریت پیشنهادها در Sharepoint
• ارایه گزارش های مرتبط با پیشنهادها در قالب های متنوع و متعدد
• مشاهده مراحل مختلف کار و پیگیری پیشنهادهای در جریان بررسی
• ثبت انتقادها و پیشنهادها مربوط به سامانه
• شناسایی و نمایش پیشنهاددهندگان برتر
• نظام امتیازبندی و پاداش دهی